ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης τα χωρίζουμε σε συμβατικά ή διευθυνσιουδοτημένα.

Τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης είναι κατά βάση αυτά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εγκαταστάσεις.  Ανάλογα με την εγκατάσταση, ο χώρος χωρίζετε σε τμήματα (π.χ. αποθήκη, γραφεία , κουζίνα κλπ.) και κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε κάποια ζώνη. Κάθε ζώνη μπορεί να έχει από ένα μέχρι αρκετούς πυρανιχνευτές.

Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανιχνευτή, ο πίνακας παρέχει ένδειξη στην αντίστοιχη ζώνη (π.χ. σε ποιο τμήμα του χώρου είναι) και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης είναι για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, (π.χ. supermarket, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κλπ. ).

Σε αυτή την περίπτωση σε κάθε ζώνη συνδέονται πολλοί πυρανιχνευτές και μπουτόν, αλλά με ξεχωριστή διεύθυνση, ώστε σε περίπτωση φωτιάς να γνωρίζουμε ακριβώς και τον χώρο και ποιος πυρανιχνευτής ή ποιο μπουτόν, έδωσε συναγερμό και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:
  • Κεντρικό πίνακα
  • Πυρανιχνευτές (καπνού-θερμοκρασίας-υγραερίου)
  • Φαροσειρήνες
  • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς